Withdrawals - Last Month

Showing 61-80 of 116 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
61NBN EN 15182-4+A1:2010Niet-vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik - Deel 4: Hogedruk-straalpijpen PN 40
Lances à main destinées aux services d'incendie et de secours - Partie 4: Lances haute pression PN 40
2019-09-25NBN EN 15182-4:2019
62NBN EN 10025-6+A1:2009Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 6: Technische leveringsvoorwaarden voor platte producten met hoge vloeigrens in veredelde toestand
Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 6: Conditions techniques de livraison pour produits plats en aciers à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu
2019-09-25NBN EN 10025-6:2019
63NBN EN 14382+A1:2009Veiligheidsvoorzieningen voor gasdrukregelstations en -installaties - Gasveiligheidsafsluiters voor inlaatdrukken tot 100 bar (+ AC:2009)
Dispositifs de sécurité pour postes et installations de détente-régulation de pression de gaz - Clapets de sécurité pour pressions amont jusqu'à 100 bar
2019-09-25NBN EN 14382:2019
64NBN EN 3155-009:2009Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 009: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard
Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion - Partie 009 : Contacts électriques, femelles, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
2019-09-25NBN EN 3155-009:2019
65NBN EN 334+A1:2009Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar
Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs) pour des pressions amont jusqu'à 100 bar
2019-09-25NBN EN 334:2019
66NBN EN ISO 1403:2009Rubberwaterslangen met textielwapening voor algemene toepassingen - Specificatie (ISO 1403:2005)
Tuyaux en caoutchouc à armature textile d'usage général pour l'eau - Spécifications (ISO 1403:2005)
2019-09-25NBN EN ISO 1403:2019
67NBN EN 508-2:2008Dakbedekkingsproducten van metaalplaat - Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievast-staalplaat - Deel 2: Aluminium
Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les plaques de couverture en tôle d'acier, d'aluminium ou d'acier inoxydable - Partie 2 : Aluminium
2019-09-25NBN EN 508-2:2019
68NBN EN 1114-3+A1:2008Machines voor rubber en kunststoffen - Extrusiepersen en extrusie-installaties - Deel 3 : Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Extrudeuses et lignes d'extrusion - Partie 3: Prescriptions de sécurité pour les extracteurs
2019-09-25NBN EN 1114-3:2019
69NBN EN 12767:2008Passieve veiligheid van draagconstructies voor weguitrusting - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
Sécurité passive des structures supports d'équipements de la route - Prescriptions, classification et méthodes d'essai
2019-09-25NBN EN 12767:2019
70NBN EN 2465:2008Aerospace series - Steel FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Softened - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Bar for machining - 4 mm <= De <= 100 mm
Série aérospatiale - Acier FE-PA3901 (X2CrNi18-9) - Adouci - 450 MPa ? Rm ? 680 MPa - Barres pour usinage - 4 mm ? De ? 100 mm
2019-09-25NBN EN 2465:2019
71NBN EN 15152:2007Spoorwegtoepassingen - Voorruiten van bestuurderscabines van treinen
Applications ferroviaires - Vitres frontales des cabines des trains
2019-09-25NBN EN 15152:2019
72NBN EN 15341:2007Onderhoud - Strategische prestatie-indicatoren voor onderhoud
Maintenance - Indicateurs de performance clés pour la maintenance
2019-09-25NBN EN 15341:2019
73NBN EN 13791:2007Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen
Evaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués en béton
2019-09-25NBN EN 13791:2019
74NBN EN ISO 13679:2007Aardolie- en aardgasindustrie - Beproevingsprocedures voor verbindingen in mantel- en productiebuizen (ISO 13679:2002)
Industries du pétrole et du gaz naturel - Procédures de test des connexions pour tubes de cuvelage et de production (ISO 13679:2002)
2019-09-25NBN EN ISO 13679:2019
75NBN B 61-002:2006Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW - Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer
Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW - Prescriptions concernant leur espace d'installation, leur amenée d'air et leur évacuation de fumée
2019-09-17NBN B 61-002:2019
76NBN EN 1047-1:2006Waardeberging - Indeling en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid - Deel 1 : Brandwerende kasten en disketteverpakkingen
Unités de stockage en lieu sûr - Classification et méthodes d'essai de résistance au feu - Partie 1: Meubles de rangement fermés et cartouches à disquettes
2019-09-25NBN EN 1047-1:2019
77NBN EN 1968/A1:2006Verplaatsbare gasflessen - Periodieke keuring en beproeving van naadloze, stalen gasflessen
Bouteilles à gaz transportables - Contrôles et essais périodiques des bouteilles à gaz sans soudure en acier
2019-09-25
78NBN EN 13100-2:2005Niet destructief onderzoek van gelaste verbindingen in thermoplastische halffabrikaten - Deel 2: Röntgen radiografische beproeving
Essais non destructifs des assemblages soudés sur produits semi-finis en thermoplastiques - Partie 2: Contrôle radiographique par rayons X
2019-09-25NBN EN 13100-2:2019
79NBN EN 10025-2:2005Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 2: Technische leveringsvoorwaarden voor ongelegeerd constructiestaal (+AC:2005)
Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés
2019-09-25NBN EN 10025-2:2019
80NBN EN 10025-3:2005Warmgewalste producten van constructiestaal - Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor normaalgegloeid /normaliserend gewalst lasbaar fijnkorrelig constructiestaal
Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables à grains fins à l'état normalisé/laminage normalisé
2019-09-25NBN EN 10025-3:2019