Withdrawals - Last Month

Showing 21-40 of 86 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
21NBN EN 14257:2006Lijmen - Houtlijmen - Bepaling van de treksterkte van lapnaden bij verhoogde temperatuur (WATT '91)
Adhésifs - Adhésifs pour bois - Détermination de la résistance en traction à température élevée des joints à recouvrement (essai WATT '91)
2019-10-23NBN EN 14257:2019
22NBN EN 13878:2003Verplaatsbare vrijetijdsverblijven - Termen en definities
Véhicules habitables de loisirs - Termes et définitions
2019-10-23NBN EN 13878:2019
23NBN EN 12381:2005Medische informatica - Standaarden voor tijdsbegrippen in verband met specificieke problemen in de gezondheidszorg
Informatique de santé - Représentation du temps dans le domaine de la santé
2019-10-23NBN EN ISO 12381:2019
24NBN EN ISO 787-15:1995Algemene beproevingsmethoden voor pigmenten en vulstoffen - Deel 15 : Vergelijking van de lichtvastheid van gekleurde pigmenten van een gelijkaardig type (ISO 787-15:1986)
Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge - Partie 15: Comparaison de la résistance à la lumière des pigments colorés de types semblables (ISO 787-15:1986)
2019-10-23NBN EN ISO 787-15:2019
25NBN EN 3155-008:2006Lucht- en ruimtevaart - Elektrische contacten voor gebruik in verbindingselementen - Deel 008 : Elektrische contacten, mannelijk, type A, krimp, klasse S - Productnorm
Série aérospatiale - Contacts électriques utilisés dans les organes de connexion et optique - Partie 008 : Contacts électriques, mâles, type A, à sertir, classe S - Norme de produit
2019-10-23NBN EN 3155-008:2019
26NBN EN 3685:2008Aerospace series - Bolts in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1 100 MPa/650 °C - Technical specification
Série aérospatiale - Vis en acier résistant à chaud FE-PA26HT (A286) - Classification: 1 100 MPa/650 °C - Spécification technique
2019-10-23NBN EN 3685:2019
27NBN EN 215:2004Thermostatische radiatorkranen - Eisen en beproevingsmethoden
Robinets thermostatiques d'équipement du corps de chauffe - Exigences et méthodes d'essai
2019-10-23NBN EN 215:2019
28NBN EN ISO 3252:2001Poedermetallurgie - Woordenlijst (ISO 3252:1999)
Métallurgie des poudres - Vocabulaire (ISO 3252:1999)
2019-10-23NBN EN ISO 3252:2019
29NBN EN ISO 787-13:2002Algemene beproevingsmethoden voor pigmenten en vulstoffen - Deel 13: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbare sulfaten, chloriden en nitraten (ISO 787-13:2002)
Méthodes générales d'essai des pigments et matières de charge - Partie 13: Determination des sulfates, chlorures et nitrates solubles dans l'eau (ISO 787-13:2002)
2019-10-23NBN EN ISO 787-13:2019
30NBN EN ISO 10426-3:2005Aardolie- en aardgasindustrie - Cement en materialen voor het cementeren van putten - Deel 3: Beproeving van cementformules voor putten (ISO 10426-3:2003)
Industries du pétrole et du gaz naturel - Ciments et matériaux pour la cimentation des puits - Partie 3: Essais de formulations de ciment pour puits en eau profonde (ISO 10426-3:2003)
2019-10-23NBN EN ISO 10426-3:2019
31NBN EN ISO 2808:2007Verven en vernissen - Bepaling van de laagdikte (ISO 2808:2007)
Peintures et vernis - Détermination de l'épaisseur du feuil (ISO 2808:2007)
2019-10-23NBN EN ISO 2808:2019
32NBN EN ISO 15609-2/A1:2004Het beschrijven en kwalificeren van lasprocedures voor metallische materialen - Lasmethodebeschrijving - Deel 2 : Autogeenlassen (ISO 15609-2:2003)
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de soudage - Partie 2 : Soudage aux gas (ISO 15609-2:2003)
2019-10-23NBN EN ISO 15609-2:2019
33NBN EN ISO 18592:2010Weerstandlassen - Destructief onderzoek van lassen - Methode voor de vermoeiingsbeproeving van meerpuntslassen (ISO 18592:2009)
Soudage par résistance - Essais destructifs des soudures - Méthode d'essai de fatigue des échantillons soudés par points multiples (ISO 18592:2009)
2019-10-23NBN EN ISO 18592:2019
34NBN EN 15017:2006Begrafenisdiensten - Eisen
Services funéraires - Exigences
2019-10-23NBN EN 15017:2019
35NBN EN 1176-5:2008Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen
Équipements et sols d'aires de jeux - Partie 5 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux manèges
2019-10-23NBN EN 1176-5:2019
36NBN EN ISO 13385-1:2011Geometrische productspecificaties (GPS) - Meetapparatuur voor het bepalen van afmetingen - Deel 1: Schuifmaten - Ontwerp en metrologische kenmerken (ISO 13385-1:2011)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Équipement de mesurage dimensionnel - Partie 1: Pieds à coulisse; caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques (ISO 13385-1:2011)
2019-10-23NBN EN ISO 13385-1:2019
37NBN EN ISO 17700:2005Schoeisel - Beproevingsmethoden voor schachtmateriaal, voering en inlegzolen - Kleurechtheid bij wrijven (ISO 17700:2004)
Chaussures - Méthodes d'essai des tiges, des doublures et des garnitures intérieures - Stabilité de la couleur au frottement (ISO 17700:2004)
2019-10-23NBN EN ISO 17700:2019
38NBN EN ISO 17872:2007Verven en vernissen - Richtlijnen voor het aanbrengen van krassen door deklagen op metalen panelen voor corrosiebeproeving (ISO 17872:2007)
Peintures et vernis - Lignes directrices pour la production de rayures au travers du revêtement de panneaux métalliques en vue des essais de corrosion (ISO 17872:2007)
2019-10-23NBN EN ISO 17872:2019
39NBN EN ISO 12718:2008Niet-destructief onderzoek - Wervelstroombeproeving - Woordenlijst (ISO 12718:2008)
Essais non destructifs - Contrôle par courants de Foucault - Vocabulaire (ISO 12718:2008)
2019-10-23NBN EN ISO 12718:2019
40NBN EN 3745-404:2006Lucht- en ruimtevaart - Optische vezels en kabels voor toepassing in vliegtuigen - Beproevingsmethoden - Deel 404 : Thermische schok
Série aérospatiale - Fibres et câbles optiques à usage aéronautique - Méthodes d'essais - Partie 404 : Choc thermique
2019-10-23NBN EN 3745-404:2019