Withdrawals - This Week

Showing 1-20 of 38 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced By
  
1NBN EN 9101:2015Kwaliteitsmanagementsystemen - Auditeisen voor luchtvaart, ruimtevaart en defensie-organisaties
Systèmes de Management de la Qualité - Exigences d?Audits pour les Organisations de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense
2018-06-20NBN EN 9101:2018
2NBN EN 9110:2015Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations
Systèmes de management de la qualité - Exigences pour les Organismes d'Entretien de l'Aéronautique
2018-06-20NBN EN 9110:2018
3NBN EN ISO 11979-9/A1:2014Oogheelkundige implantaten - Intraoculaire lenzen - Deel 9: Multifocale intraoculaire lenzen (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)
Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 9: Lentilles intraoculaires multifocales (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)
2018-06-20NBN EN ISO 11979-7:2018
4NBN EN ISO 4490:2014Poeders van metalen - Bepaling van de vloeitijd met een gekalibreerde trechter (Hall debietmeter)(ISO 4490:2014)
Poudres métalliques - Détermination du temps d'écoulement au moyen d'un entonnoir calibré (appareil de Hall) (ISO 4490:2014)
2018-06-20NBN EN ISO 4490:2018
5NBN EN 2234:2012Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Technical specification
Série aérospatiale - Câbles électriques résistant au feu - Spécification technique
2018-06-20NBN EN 2234:2018
6NBN EN 15895:2011Handgereedschap met schietpatronen - Veiligheidseisen - Gereedschappen voor bevestigen en hard markeren
Outils portatifs à charge propulsive - Exigences de sécurité - Outils de scellement et de marquage
2018-06-20
7NBN EN ISO 11260:2011Bodemkwaliteit - Bepaling van de effectieve kationen-uitwisselingscapaciteit en van het baseverzadigingsniveau met behulp van een bariumchloride-oplossing (ISO 11260:1994/Cor 1:1996)
Qualité du sol - Détermination de la capacité d'échange cationique effective et du taux de saturation en bases échangeables à l'aide d'une solution de chlorure de baryum (ISO 11260:1994+Cor 1:1996)
2018-06-20NBN EN ISO 11260:2018
8NBN EN ISO 14254:2011Bodemkwaliteit - Bepaling van het uitwisselbare zuurgehalte van een bariumchloride-extract (ISO 14254:2001)
Qualité du sol - Détermination de l'acidité échangeable dans un extrait au chlorure de baryum (ISO 14254:2001)
2018-06-20NBN EN ISO 14254:2018
9NBN EN ISO 6892-2:2011Metalen - Trekproef - Deel 2: Beproevingsmethode bij verhoogde temperatuur (ISO 6892-2:2011)
Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 2: Méthode d'essai à température élevée (ISO 6892-2:2011)
2018-06-20NBN EN ISO 6892-2:2018
10NBN EN ISO 28319:2010Tandheelkunde - Laserlassen (ISO 28319:2010)
Médecine bucco-dentaire - Soudage par laser (ISO 28319:2010)
2018-06-20NBN EN ISO 28319:2018
11NBN EN 9120:2010Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen voor distributeurs binnen de lucht- en ruimtevaart en defensie
Systèmes de management de la Qualité - Exigences pour les distributeurs en aéronautique, spatial et défense
2018-06-20NBN EN 9120:2018
12NBN EN 15129:2010Seismische dempers
Dispositifs anti-sismiques
2018-06-20NBN EN 15129:2018
13NBN EN 9100:2009Aerospace series - Quality management systems - Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (based on ISO 9001:1994)
Systèmes de management de la Qualité - Exigences des Organisations pour l'Aviation, l'Espace et la Défense
2018-06-20NBN EN 9100:2018
14NBN EN 14017+A2:2009Landbouw- en bosbouwmachines - Strooiers voor vaste kunstmeststoffen - Veiligheid
Matériel agricole et forestier - Distributeurs d'engrais solides - Sécurité
2018-06-20NBN EN ISO 4254-8:2018
15NBN EN ISO 15085/A1:2009Pleziervaartuigen - Beveiliging tegen over boord vallen en voorzieningen om weer aan boord te komen - Amendement 1 (ISO 15085:2003/Amd 1:2009)
Petits navires - Prévention des chutes d'homme à la mer et remontée à bord - Amendement 1 (ISO 15085:2003/Amd 1:2009)
2018-06-20NBN EN ISO 15085:2003/A2:2018
16NBN EN ISO 14607:2009Niet-actieve chirurgische implantaten - Borstimplantaten - Bijzondere eisen (ISO 14607:2007)
Implants chirurgicaux non actifs - Implants mammaires - Exigences particulières (ISO 14607:2007)
2018-06-20NBN EN ISO 14607:2018
17NBN EN ISO 10993-11:2009Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 11: Beproevingen op systemische toxiciteit (ISO 10993-11:2006)
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 11: Essais de toxicité systémique (ISO 10993-11:2006)
2018-06-20NBN EN ISO 10993-11:2018
18NBN EN 15662:2009Plantaardige voedingsmiddelen - Bepaling van pesticideresidu's gebruikmakend van GC-MS en/of LC-MS(/MS) na extractie/verdeling met acetonitril en zuivering door dispersieve SPE - QuECHERS-methode
Aliments d'origine végétale - Méthode polyvalente de détermination des résidus des pesticides par CG-SM et CL/SM/SM avec extraction/partition avec de l'acétonitrile et nettoyage par SPE dispersés - Méthode QuEchERS
2018-06-20NBN EN 15662:2018
19NBN EN 14346:2007Karakterisering van afval - Berekening van het droge-stofgehalte door bepaling van de droogrest of het watergehalte
Caractérisation des déchets - Calcul de la teneur en matière sèche par détermination du résidu sec ou de la teneur en eau
2018-06-20
20NBN EN 15221-1:2007Facility Management - Deel 1 : Termen en definities
Facilities management - Partie 1 : Termes et définitions
2018-06-20NBN EN ISO 41011:2018