Withdrawals - This Year

Showing 1-20 of 99 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced By
  
1ISO 31000 package:2018Risk management - Guidelines
Management du risque - Lignes directrices
(not set)
2NBN ISO/DIS 45001:2017Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001.2:2017)2018-01-10ISO 45001 package
3NBN ISO/IEC DIS 17025:2016General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC DIS 17025:2016)2018-01-12
4NBN EN 13634:2016Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods2018-01-30NBN EN 13634:2018
5NBN EN 15969-1:2015Tanks voor transport van gevaarlijke goederen - Digitale interface voor de gegevensuitwisseling tussen tankwagens en met stationaire voorzieningen - Deel 1: Protocolspecificatie - Controle, metingen en voertuigdata
Citernes destinées au transport de matières dangereuses - Interface numérique pour le transfert de données entre des véhicules-citernes et des installations fixes - Partie 1: Spécifications du protocole - Contrôle, données de mesure et d'événements
2018-01-30NBN EN 15969-1:2017
6NBN EN 353-1:2014Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Meelopende valbeveiligers met een ankerlijn - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles incluant un support d'assurage - Partie 1 : Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide
2018-01-30
7NBN EN ISO/IEC 17025 NL:2014Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006)
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006)
2018-01-30
8NBN EN 438-9+A1:2014Hoge-druk decoratief laminaat (HPL) - Platen gebaseerd op thermohardende harsen (gewoonlijk Laminaat genoemd) - Deel 9: Classificatie en specificatie voor alternatieve kern laminaat
Stratifiés décoratifs haute pression (HPL) - Plaques à base de résines thermodurcissables (communément appelées stratifiés) - Partie 9 : Classification et spécifications relatives aux stratifiés avec autres types d'âmes
2018-01-30NBN EN 438-9:2018
9NBN EN ISO 27830:2013Metallieke en andere anorganische deklagen - Richtlijnen voor het specificeren van metallieke en anorganische deklagen (ISO 27830:2008)
Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Lignes directrices pour spécifier des revêtements métalliques et inorganiques (ISO 27830:2008)
2018-01-30NBN EN ISO 27830:2018
10NBN EN ISO 14253-1:2013Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 1 : Beslissingsregels voor het aantonen van overeenstemming of niet-overeenstemming met de specificaties (ISO 14253-1:2013)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Vérification par la mesure des pièces et des équipements de mesure - Partie 1: Règles de décision pour prouver la conformité ou la non-conformité à la spécification (ISO 14253-1:2013)
2018-01-30NBN EN ISO 14253-1:2018
11NBN EN ISO 294-5:2013Kunststoffen - Het spuitgieten van proefstukken van thermoplastische materialen - Deel 5: Voorbereiding van standaard proefstukken voor de bepaling van de anisotropie (ISO 294-5:2011)
Plastiques - Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques - Partie 5: Préparation d'éprouvettes normalisées pour déterminer l'anisotropie (ISO 294-5:2011)
2018-01-30NBN EN ISO 294-5:2018
12NBN EN ISO 11615:2013Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde medicinale productinformatie (ISO 11615:2012)
Informatique de santé - Identification des médicaments - Éléments de données et structures pour l'identification unique et l'échange d'informations réglementées sur les médicaments (ISO 11615:2012)
2018-01-30NBN EN ISO 11615:2018
13NBN EN ISO 11616:2013Medische Informatica - Identificatie van geneesmiddelen - Gegevenselementen en -structuren voor de unieke identificatie en uitwisseling van gereguleerde farmaceutische productinformatie (ISO 11616:2012)
Informatique de santé - Identification des médicaments - Éléments de données et structures pour l'identification unique et l'échange d'informations réglementées sur les produits pharmaceutiques (ISO 11616:2012)
2018-01-30NBN EN ISO 11616:2018
14NBN EN 13104+A2:2012Spoorwegtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Aangedreven assen - Ontwerpwerkwijze
Applications ferroviaires - Essieux montés et bogies - Essieux-axes moteurs - Méthode de conception
2018-01-30NBN EN 13103-1:2018
15NBN EN 848-1+A2:2012Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Freesmachines voor eenzijdige bewerking met draaiend gereedschap - Deel 1: Freesmachines met één verticale as
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à fraiser sur une face, à outil rotatif - Partie 1 : Toupies monobroche à arbre vertical
2018-01-30NBN EN ISO 19085-6:2018
16NBN EN ISO 14457:2012Tandheelkunde - Handgereedschappen en motoren (ISO 14457:2012)
Médecine bucco-dentaire - Pièces à main et moteurs (ISO 14457:2012)
2018-01-30NBN EN ISO 14457:2018
17NBN EN 13103+A2:2012Spoorwegtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Niet-aangedreven assen - Ontwerpwerkwijze
Applications ferroviaires - Essieux montés et bogies - Essieux-axes porteurs - Méthode de conception
2018-01-30NBN EN 13103-1:2018
18NBN EN 1870-13+A2:2012Veiligheid van houtbewerkingsmachines - Cirkelzagen - Deel 13: Horizontale plaatzaagmachines met drukbalk
Sécurité des machines pour le travail du bois - Machines à scie circulaire - Partie 13: Scies à panneaux horizontales à presseur
2018-01-30NBN EN ISO 19085-2:2017
19CEN ISO/TS 16401-1:2012Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16401-1:2012)
Perception du télépéage - Évaluation de conformité de l'équipement à l'ISO/TS 17575-2 - Partie 1: Structure de la suite d'essais et objectifs d'essai (ISO/TS 16401-1:2012)
2018-02-09CEN ISO/TR 16401-1:2018
20CEN ISO/TS 16401-2:2012Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite (ISO 16401-2:2012)
Perception du télépéage - Évaluation de conformité de l'équipement à l'ISO/TS 17575-2 - Partie 2: Suite d'essai abstraite (ISO/TS 16401-2:2012)
2018-02-09CEN ISO/TR 16401-2:2018