Withdrawals - This Year

Showing 221-240 of 443 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
221NBN EN 1097-8:2009Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de polijstwaarde
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 8: Détermination du coefficient de polissage accéléré
2020-05-27NBN EN 1097-8:2020
222NBN EN ISO 6326-1:2009Aardgas - Bepaling van zwavelverbindingen - Deel 1: Algemene inleiding (ISO 6326-1:2007)
Gaz naturel - Détermination des composés soufrés - Partie 1: Introduction générale (ISO 6326-1:2007)
2020-03-18
223NBN EN ISO 10993-18:2009Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 18: Chemische karakterisering van materialen (ISO 10993-18:2005)
Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 18: Caractérisation chimique des matériaux (ISO 10993-18:2005)
2020-06-25NBN EN ISO 10993-18:2020
224NBN EN 12312-15+A1:2009Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen - Bijzondere eisen - Deel 15 : Tractoren voor bagage en apparatuur
Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières - Partie 15: Tracteurs à bagages et matériel
2020-04-29NBN EN 12312-15:2020
225NBN EN ISO 8185:2009Bevochtigers voor ademhalingstoestellen voor medisch gebruik - Bijzondere eisen voor ademhalingsbevochtigingssystemen (ISO 8185:2007)
Humidificateurs respiratoires médicaux - Exigences spécifiques des systèmes d'humidification respiratoires (ISO 8185:2007)
2020-03-18NBN EN ISO 80601-2-74:2020
226NBN EN ISO 19136:2009Geografische informatie - Geography Markup Language (GML) (ISO 19136:2007)
Information géographique - Langage de balisage en géographie (GML) (ISO 19136:2007)
2020-05-27NBN EN ISO 19136-1:2020
227NBN EN ISO 17510-2:2009Slaapapneu-ademhalingstherapie - Deel 2: Maskers en toepassingshulpstukken (ISO 17510-2:2007)
Thérapie respiratoire de l'apnée du sommeil - Partie 2: Masques et accessoires d'application (ISO 17510-2:2007)
2020-03-18NBN EN ISO 17510:2020
228NBN EN ISO 7096/AC:2009Grondverzetmachines - Laboratoriumonderzoek van de trillingen van de bestuurdersstoel (ISO 7096:2000)
Engins de terrassement - Évaluation en laboratoire des vibrations transmises à l'opérateur par le siège (ISO 7096:2000)
2020-04-15NBN EN ISO 7096:2020
229NBN EN 15741:2009Diervoeders - Bepaling van OC-pesticiden en PCB's door GC/MS
Aliments des animaux - Détermination des pesticides organochlorés (OC) et des polychlorobiphényles (PCB) par GC/MS
2020-04-29NBN EN 15741:2020
230NBN EN 15742:2009Diervoeders - Bepaling van OC-pesticiden en PCB's door GC/ECD
Aliments des animaux - Détermination des pesticides organochlorés (OC) et des polychlorobiphényles (PCB) par GC/ECD
2020-04-29NBN EN 15742:2020
231NBN EN 914:2009Turntoestellen - Bruggen met gelijke liggers en bruggen met ongelijke liggers - Eisen en beproevingsmethoden inclusief veiligheid
Matériel de gymnastique - Barres parallèles et barres parallèles/asymétriques combinées - Exigences et méthodes d'essai y compris de sécurité
2020-06-25NBN EN 914:2020
232NBN EN ISO 2898-2:2009Kunststoffen - Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van geplasticeerd poly(vinylchloride) (PVC-P) - Deel 2 : Bereiding van proefstukken en bepaling van eigenschappen (ISO 2898-2:2008)
Plastiques - Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour moulage et extrusion - Partie 2: Préparation des éprouvettes et détermination des propriétés (ISO 2898-2:2008)
2020-06-25NBN EN ISO 24023-2:2020
233NBN EN ISO 11553-1:2009Veiligheid van machines - Machines die gebruik maken van lasers - Deel 1: Algemene veiligheidseisen (ISO 11553-1:2005)
Sécurité des machines - Machines à laser - Partie 1: Prescriptions générales de sécurité (ISO 11553-1:2005)
2020-05-27NBN EN ISO 11553-1:2020
234CWA 15902-1:2008Lifting and Load-bearing Equipment for Stages and other Production Areas within the Entertainment Industry - Part 1: General requirements (excluding aluminium and steel trusses and towers)
Equipements de levage et porteurs de charges pour scènes et autres aires de production dans l'industrie du spectacle
2020-05-15NBN EN 17206:2020
235NBN EN 1591-2:2008Flenzen en hun verbindingen - Ontwerpregels voor flensverbindingen met ronde flenzen en pakkingen - Deel 2: Pakkingparameters
Brides et leurs assemblages - Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint - Partie 2: Paramètres de joint
2020-04-29CEN/TR 1591-2:2020
236NBN EN ISO 15012-2:2008Gezondheid en veiligheid bij lassen en verwante processen - Eisen, beproeving en merken voor luchtfilteringsapparatuur - Deel 2: Bepaling van de minimale luchtvolumestroom van afzuigkappen en mondstukken (ISO 15012-2:2008)
Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes - Exigences, essais et marquage des équipements de filtration d'air - Partie 2: Détermination du débit volumique minimal d'air des bouches de captage (ISO 15012-2:2008)
2020-04-29NBN EN ISO 21904-4:2020
237NBN EN ISO 7096:2009Grondverzetmachines - Laboratoriumonderzoek van de trillingen van de bestuurdersstoel (ISO 7096:2000)(+ AC:2009)
Engins de terrassement - Évaluation en laboratoire des vibrations transmises à l'opérateur par le siège (ISO 7096:2000)
2020-04-29NBN EN ISO 7096:2020
238NBN EN 15388:2008Steen van agglomeraat - Platen en op maat gemaakte producten voor wastafel en keukenbladen
Pierre reconstituée - Plaques et produits coupés sur mesure pour tables de toilette et plans de travail de cuisine
2020-03-18NBN EN 15388:2020
239NBN EN 15004-3:2008Vaste brandblusinstallaties - Blusgassystemen - Deel 3: Fysische eigenchappen en systeemontwerp voor blusgassystemen voor blusmiddel HCFC mengsel A (ISO 14520-6:2006, gewijzigd)
Installations fixes de lutte contre l'incendie - Installations d'extinction à gaz - Partie 3 : Propriétés physiques et conception des systèmes pour agent extincteur HCFC, mélange A (ISO 14520-6:2006, modifiée)
2020-03-18
240NBN EN ISO 11844-3:2008Corrosie van metalen en legeringen - Classificatie van lage corrosiviteit van binnenhuisatmosferen - Deel 3: Meten van omgevingsparameters die binnenhuiscorrosiviteit beïnvloeden (ISO 11844-3:2006)
Corrosion des métaux et alliages - Classification de la corrosivité faible des atmosphères d'intérieur - Partie 3: Mesurage des paramètres environnementaux affectant la corrosivité des atmosphères d'intérieur (ISO 11844-3:2006)
2020-02-27NBN EN ISO 11844-3:2020