Withdrawals - This Year

Showing 141-160 of 952 items.
#ReferenceTitleWithdrawal DateReplaced by
  
141NBN EN ISO 10524-3:2006Drukregelaars voor gebruik met medische gassen - Deel 3: Drukregelaars geïntegreerd in de afsluiter van de gasfles (ISO 10524-3:2005)
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux - Partie 3: Détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles de gaz (ISO 10524-3:2005)
2019-02-27NBN EN ISO 10524-3:2019
142NBN EN ISO 9994:2006Aanstekers - Veiligheidsvoorschriften (ISO 9994:2005)
Briquets - Spécifications de sécurité (ISO 9994:2005)
2019-02-27NBN EN ISO 9994:2019
143NBN EN ISO 5398-4:2007Leer - Chemische bepaling van het chroomoxidegehalte - Deel 4: Kwantificering door inductief gekoppeld plasma - Optische emissiespectrometer (ICP-OES)(ISO 5398-4:2007)
Cuir - Dosage chimique de l'oxyde de chrome - Partie 4: Quantification par plasma à couplage inductif - spectromètre d'émission optique (ICP-OES) (ISO 5398-4:2007)
2019-02-27NBN EN ISO 5398-4:2019
144NBN EN ISO 19125-2:2006Geo-informatie - Toegang tot eenvoudige entiteiten - Deel 2: SQL-optie (ISO 19125-2:2004)
Information géographique - Accès aux entités simples - Partie 2: Option SQL (ISO 19125-2:2004)
2019-02-27
145NBN EN ISO 17226-1:2008Leer - Chemische bepaling van het formaldehydegehalte - Deel 1: Methode met hoge-prestatie vloeistofchromatografie (ISO 17226-1:2008)
Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - Partie 1: Méthode par chromatographie en phase liquide à haute performance (ISO 17226-1:2008)
2019-02-27NBN EN ISO 17226-1:2019
146NBN EN ISO 17226-2:2008Leer - Chemische bepaling van het formaldehydegehalte - Deel 2: Beproevingsmethode gebruikmakend van colorimetrische analyse (ISO 17226-2:2008)(+ AC:2009)
Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - Partie 2: Méthode par analyse colorimétrique (ISO 17226-2:2008)
2019-02-27NBN EN ISO 17226-2:2019
147NBN EN ISO 10524-3/A1:2013Drukregelaars voor gebruik met medische gassen - Deel 3: Drukregelaars geïntegreerd in de afsluiter van de gasfles - Amendement 1: Filtratie en informatie geleverd door de fabrikant (ISO 10524-3:2005/Amd 1:2013)
Détendeurs pour l'utilisation avec les gaz médicaux - Partie 3: Détendeurs intégrés dans les robinets des bouteilles de gaz - Amendement 1: Filtrage et informations à fournir par le fabricant (ISO 10524-3:2005/Amd 1:2013)
2019-02-27NBN EN ISO 10524-3:2019
148NBN EN ISO 9994/A1:2008Aanstekers - Veiligheidsvoorschriften - Amendement 1: Toelichting van structurele eisen (ISO 9994:2005/Amd 1:2008)
Briquets - Spécifications de sécurité - Amendement 1: Précisions concernant les exigences structurelles (ISO 9994:2006/Amd 1:2008)
2019-02-27NBN EN ISO 9994:2019
149NBN EN 13454-2+A1:2007Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2: Beproevingsmethoden
Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de sulfate de calcium pour chapes de sol - Partie 2: Méthodes d'essai
2019-02-27NBN EN 13454-2:2019
150NBN EN ISO 14405-2:2012Geometrische productspecificaties (GPS) - Afmetingstoleranties - Deel 2: Afmetingen anders dan lineaire maten (ISO 14405-2:2011)
Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérancement dimensionnel - Partie 2: Dimensions autres que tailles linéaires (ISO 14405-2:2011)
2019-02-27NBN EN ISO 14405-2:2019
151NBN EN ISO 80601-2-61:2011Medische elektrische toestellen - Deel 2-61: Speciale eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van pulsoximeterapparatuur (ISO 80601-2-61:2011)
Appareils électromédicaux - Partie 2-61: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles pour les oxymètres de pouls (ISO 80601-2-61:2011)
2019-02-27NBN EN ISO 80601-2-61:2019
152NBN EN 1888:2012Artikelen voor zuigelingen en peuters - Kinder- en wandelwagens - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
Articles de puériculture - Voitures d'enfant - Exigences de sécurité et méthodes d'essai
2019-02-27NBN EN 1888-1:2019
153NBN EN ISO 17226-2/AC:2009Leer - Chemische bepaling van het formaldehydegehalte - Deel 2: Beproevingsmethode gebruikmakend van colorimetrische analyse (ISO 17226-2:2008)
Cuir - Dosage chimique du formaldéhyde - Partie 2: Méthode par analyse colorimétrique (ISO 17226-2:2008/Cor 1:2009)
2019-02-27NBN EN ISO 17226-2:2019
154NBN EN ISO 19115-2:2010Aardrijkskundige informatie - Meta-informatie - Deel 2: Extensies voor beeld- en roostergegevens (ISO 19115-2:2009)
Information géographique - Métadonnées - Partie 2: Extensions pour les images et les matrices (ISO 19115-2:2009)
2019-02-27NBN EN ISO 19115-2:2019
155NBN EN 16140:2011Beproevingsmethoden voor natuursteen - Bepaling van de gevoeligheid voor wijzigingen van het uiterlijk geproduceerd door thermische cycli
Méthodes d'essai pour pierres naturelles - Détermination de la sensibilité aux changements d'aspect induits par des cycles thermiques
2019-02-27NBN EN 16140:2019
156NBN EN ISO 7263:2011Golfpapier - Bepaling van de pletwaarde na golfvorming op laboratoriumschaal (ISO 7263:2011)
Papier cannelure pour carton ondulé - Détermination de la résistance à la compression à plat après cannelage en laboratoire (ISO 7263:2011)
2019-02-27NBN EN ISO 7263-1:2019 NBN EN ISO 7263-2:2019
157NBN EN ISO 14064-1:2012Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau (ISO 14064-1:2006)
Gaz à effet de serre - Partie 1: Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (ISO 14064-1:2006)
2019-02-27NBN EN ISO 14064-1:2019
158NBN EN 13480-3:2012Metalen industriële leidingsystemen - Deel 3: Ontwerp en berekening
Tuyauteries industrielles métalliques - Partie 3: Conception et calcul
2019-02-27NBN EN 13480-3:2017
159NBN EN 1176-6:2017Speeltoestellen en bodemoppervlakken - Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen
Équipements et sols d'aires de jeux - Partie 6 : Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements oscillants
2019-02-27
160NBN EN 1177:2018Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation2019-02-27